Algemene voorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden van Odiezon:

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 - Nakoming en extra garantie
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft, in verband met een overeenkomst op afstand, en deze zaken door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3.    Consument: een natuurlijke persoon, of persoon die handelt namens een bedrijf.
4.    Dag: kalenderdag;
5.    Artikel: een product dat de koper koopt op de website.
6.    Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, op afstand, aan consumenten aanbiedt;
9.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een systeem (webshop)
       voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of
       meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Odiezon Ruinerwold, Haakswold 8, 7961 LE  Ruinerwold
Telefoonnummer: 0522 47 02 20
E-mailadres: info@odiezon.nl
KvK-nummer: 87928167
Btw-identificatienummer: NL004513778B59

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen consument en de ondernemer.
2.    De overeenkomst wordt op afstand gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt elektronisch tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod, de betaling is ontvangen en het voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    De ondernemer bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3.    De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Voor de elektronische betaalomgeving, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.    De ondernemer informeert de consument over de volgende gegevens:
       a. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
       b. de voorwaarden waaronder, en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
       c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
       d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1.    De consument kan de overeenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
       De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
2.    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde,
       die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
       a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
       b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken om te passen of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De labels mogen niet worden verwijderd!
2.    De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

1.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (wordt bij de zending mee gestuurd) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2.    Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.    De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, aangehechte product labels, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.    De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.    De ondernemer vergoedt de aankoopkosten inclusief verzendkosten van de consument, indien het een volledige retourzending betreft. Bij een gedeeltelijke retourzending vergoedt de ondernemer alleen het retour gezonden artikel. De terugbetaling geschiedt na ontvangst van het retour gestuurde artikel. Indien het retour gestuurde artikel niet voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 8 vervalt het recht op vergoeding.
2.    De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
3.    De kosten voor retour zenden zijn voor de consument. Bij ruiling van een artikel wordt het nieuwe artikel, zonder verzendkosten door ondernemer opgestuurd.

 

Artikel 10 - De prijs

1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.    Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3.    Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 12 - Levering en uitvoering

1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4.    Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 - Betaling

1.    De consument betaalt direct bij zijn bestelling. Hiervoor zijn verschillende betaal methoden beschikbaar. Voor consumenten die geen elektronische betaling willen of kunnen uitvoeren, bestaat de mogelijkheid om via een factuur te betalen.
2.    Als de betaling bij ondernemer binnen is, wordt de bestelling verzonden.
3.    De consument kan kiezen voor betaling, na ontvangst van de bestelling. Hiervoor is een service beschikbaar op de webshop.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1.    De ondernemer beschikt over een op de site bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee weken tijd nadat de consument de zending heeft ontvangen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.    De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
       Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 - Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.